Vad är en OVK-besiktning? Boka kontrollbesiktning i Stockholm!

OVK motverkar dålig inomhusmiljö

Förkortningen OVK står för Obligatorisk ventilationskontroll och som namnet antyder är den lagstadgad och obligatorisk. Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem härstammar från tidigt 1990-tal och är ett resultat av att man under de föregående decennierna uppmärksammade en dålig inomhusmiljö i många offentliga lokaler och flerfamiljshus.

Syftet med obligatoriska, regelbundna kontroller av ventilationssystemen var och är förstås att förbättra inomhusmiljön för alla som bor eller vistas i fastigheterna. Ett sekundärt syfte, men som är mycket viktigt för fastighetsägaren, är att skydda själva fastigheten mot skador till följd av t.ex. fukt och mögel. 

OVK är reglerat i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen

Välkommen att kontakta oss för att begära offert på OVK-besiktning i Stockholm! Du kan även nå oss på telefonnummer: 070-424 25 00


vad är en ovk-besiktning, ventilation

Vilka byggnader innefattas?

I korthet måste alla byggnader besiktas med regelbundna intervall enligt lag. Undantaget är småhus för en eller två familjer som är utrustade med till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (s.k. FX- eller FTX-ventilation). Sådana hus behöver bara besiktas en gång i samband med installationen, men för övriga byggnader finns krav på OVK-besiktning.

Intervallet varierar beroende på vilken typ av fastighet det gäller: 

  1. Skolor, vårdlokaler och liknande byggnader ska besiktas var tredje år.

  2. Samma intervall (3 år) gäller flerbostadshus och kontorsbyggnader (inklusive personal/kontorsutrymmen i industribyggnader) som har FT/FTX-ventilation (fläktventilation med fläktstyrd till- och frånluft, med eller utan värmeåtervinning).

  3. Dubbla intervallet (6 år) gäller för samma byggnader som under ovanstående punkt, med S-, F- eller FX-ventilation (självdragsventilation, fläktventilation med fläktstyrt frånluftsflöde med/utan värmeåtervinning).

Besiktningen utförs av certifierade besiktningsmän

OVK-besiktningen ska genomföras av en certifierad besiktningsman som har rätt kompetens för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande. Självfallet finns det rutiner för hur besiktningen går till: fastighetsägaren får ett protokoll och ett intyg på att en kontrollbesiktning genomförts och en kopia skickas till tillsynsmyndigheten. Intyget ska placeras så att det är väl synligt i fastigheten.Fastighetsägaren ansvarar för OVK

Det har ingen betydelse i lagens mening vem som nyttjar fastigheten – ansvaret för att regelbundna ventilationskontroller genomförs är alltid fastighetsägarens. Det är också fastighetsägaren som ansvarar för att eventuella fel och brister som åtgärdas så snart som möjligt.

OVK-besiktning Stockholm

Om man hittat problem i samband med ventilationskontrollen och det inte åtgärdas inom utsatt tid kan det leda till ett vite för fastighetsägaren. Det är Byggnadsnämnden som ansvarar för uppföljningen.

Så går en OVK-besiktning till

Som tidigare nämnts finns det regler och rutiner för hur en obligatorisk ventilationskontroll ska gå till. Besiktningsmannen ska först och främst kontrollera att ventilationssystemet fortfarande fungerar enligt de bestämmelser som gällde när det togs i bruk. Han eller hon kontrollerar också om ventilationen byggts ut eller förändrats. När en om- eller tillbyggnad skett är det bestämmelserna som gällde vid tidpunkten för ombyggnationen som är tillämpliga.

Besiktningsmannen kan underkänna ventilationssystemet om allvarliga fel framkommer under OVK-besiktningen. Normalt sett måste fastighetsägaren i så fall åtgärda felet inom sex månader, men om bristen är mycket allvarlig kan tidsfristen förkortas.

Vid en obligatorisk ventilationskontroll ser man till att:

  • Det inte förekommer några föroreningar i ventilationssystemet som kan spridas i byggnaden

  • Det finns lättillgängliga instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet

  • Ventilationssystemet fungerar som avsett

Vid första besiktningen efter installation kontrollerar man att ventilationssystemet fungerar som det ska och har rätt egenskaper enligt gällande lagar och regler.

Vid de återkommande besiktningarna kontrollerar man att egenskaper och funktioner stämmer överens med de regler som gällde när systemet togs i bruk. Man tittar också på om det går att vidta åtgärder för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet (utan att det resulterar i ett försämrat inomhusklimat).

Fel och brister ska åtgärdas snarast, men huruvida förslagen till energieffektivisering ska genomföras är helt upp till fastighetsägaren.

Säkra en god inomhusmiljö med hjälp av en OVK-besiktning!